Real Decreto 1614/2009, do 26 de outubro, polo que se estabelece o ordenamento das ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación:

Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se estabelece o plano de estudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais na Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o acceso ás ditas ensinanzas:

Advertisements