Os alumnos da ESCRBCG, reunidos en asemblea, esiximos a mellora da nosa situación e a incorporación inmediata ao sistema universitario.

Durante os últimos meses, ante o clima de incerteza suscitado pola Sentenza do Tribunal Supremo que afecta ás EAS, téñense discutido, tanto nos círculos de profesores como de alumnos, os posibles camiños para adaptar a nosa titulación ao novo marco legal.

O 20 de Setembro de 2012, unha reunión celebrada en Madrid congregou as dúas posturas enfrontadas na comunidade académica ao redor desta cuestión. A perspectiva dos estudantes galegos de Conservación foi defendida pola Plataforma pola Integración das EAS no Sistema Universitario. O Ministerio presentou unha proposta de Anteproxecto de Lei que nos mantería baixo a denominación “Título Superior”.

Con data 1 de Outubro de 2012, as opcións que se barallaban eran:

Recurrir a Lei:  Esta opción ficou descartada;

Respectar a Lei:

  • Pactando a nivel estatal: requería o consentimento do Ministerio de Educación da incorporación das ensinanzas artísticas superiores ao sistema universitario (o que implicaría a incorporación das escolas nas que se imparten ditos estudos); ou ben:
  • Optando por unha solución galega: incorporación da Escola de Conservación e Restauración de Pontevedra á Universidade baixo consentimento da Xunta de Galicia (neste caso, a incorporación de cada escola sería individual).

Estas dúbidas ficaron resoltas no borrador da nova lei LOMCE, que recoñece o título de Grao ás EAS, así como permite ás escolas superiores que así o desexen, entre as cales a Escola Superior de Conservación, levar á práctica esta vella reclamación. Toca á Xunta de Galicia pór en marcha o proceso de incorporación na Universidade.